Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSE
1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse på aftaler indgået mellem QuickConsult.dk ApS, CVR-nr. 42 75 48 18 (herefter ”Quick”) og kunden (herefter ”Kunden”) vedrørende Quicks levering af tjenesteydelser til Kunden.
1.2 Enhver fravigelse af Betingelserne kræver skriftlighed og enighed mellem Quick og Kunden.

2. QUICKS VIRKSOMHED OG YDELSER
2.1 Quick driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser i forbindelse hermed til selskabets kunder.
2.2 Quicks ydelse består blandt andet i at rådgive i køb af biler i udlandet, herunder kontakt til sælger, forhandling af betingelser, kontrol af dokumenter m.v.
3. INDGÅELSE AF AFTALEN

3.1 Indgåelse af aftale mellem Quick og Kunden sker ved Kundens henvendelse til Quick, enten via mail, via telefon eller via udfyldelse af onlineformular på www.quickconsult.dk.

4. INDKØB AF KØRETØJ PÅ BAGGRUND AF FULDMAGT / (FORHANDLING AF KØBSAFTALE)
4.1 Kunden afgiver skriftlig fuldmagt til Quick, hvorefter Quick opnår fuldmagt til at indkøbe køretøj på vegne af Kunden.

4.2 Udover fuldmagt til at indgå bindende aftale om køb af køretøjet, afgiver Kunden også fuldmagt til Quick til at indgå aftaler om transport af køretøjet til Danmark og øvrige ydelser forbundet med indkøb og transport af køretøjet til Danmark.

4.3 Aftalen vedrørende køb af køretøj indgås mellem sælgeren af køretøjet og Kunden, og Quick er således alene fuldmægtig. Quick er således ikke ansvarlig for eventuelle mangler mv. ved køretøjet, ligesom Quick ikke er ansvarlig for beskadigelser mv., som måtte blive påført køretøjet under transport, idet Quick ikke er part i disse aftaler.
Quick foretager ikke overførsel af betaling til udenlandsk sælger, og Quick indtræder ikke i selve transaktionen, som udelukkende indgås mellem sælgeren af køretøjet og Kunden.

5. FORMIDLING AF RAPPORTER OM KØRETØJER
5.1 Quick formidler rapporter om køretøjer udført af professionelle leverandører, herunder leverandører i Tyskland, som Kunden kan vælge at bruge som udgangspunkt for køb af køretøj.
5.2 Quick er alene formidler af rapporterne, og aftalen om Kundens køb af rapporter indgås således mellem Kunden og leverandøren af rapporten. Quick er således ikke part i aftalen.

6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6.1 Samtlige de af Quick oplyste priser er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse ifølge momsloven tillægges moms.

7. FORTRYDELSE
7.1 Kunden har ret til at fortryde indgåelse af aftalen, indtil Quick har leveret sin ydelse. Kunden kan således ved at give skriftlig meddelelse herom til Quick fortryde aftalen, indtil det tidspunkt, hvor Kunden har overført betaling mv. til Quick. Efter dette tidspunkt kan Kunden ikke fortryde aftalen.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD
8.1 Quicks ansvar over for Kunden er begrænset til at omfatte Kundens direkte tab. Kundens eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, er Quick således ikke ansvarlig for.
8.2 Quicks ansvar over for Kunden er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden betalte honorar til Quick.
8.3 Quick oplyser om relevante afgifter og den anslåede størrelse herpå baseret på gældende praksis fra skattemyndighederne. Quick afgiver således ingen garanti for fuldstændigheden eller rigtigheden af oplysningerne.
8.4 Quick søger at behandle sagerne hurtigst muligt for Kunden, og gerne inden for 24 timer. Quick afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og konkrete forhold hos Kunden eller køretøjet kan medføre, at sagsbehandlingstiden er længere. Quick er ikke ansvarlig for tab grundet længere sagsbehandlingstid.
8.5 Quick er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af dispositioner baseret på oplysninger modtaget fra Quick, medmindre Kundens tab er forårsaget af grov uagtsomhed fra Quick.
8.6 Quick tager forbehold for skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

9. LOVÆNDRINGER
9.1 Såfremt og i det omfang lovgivningen vedrørende registreringsafgift eller anden relevant lovgivning eller praksis ændres, forbeholder Quick sig ret til at ændre Betingelserne.

10. LOVVALG OG VÆRNETING
10.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole.